เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม :
1. ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
2. ค่าห้องพัก 1 คืน
3. รถตู้ VIP พร้อมคนขับ 10 ที่นั่ง บริการน้ำดื่ม เจลล้างมือ ตลอดการเดินทาง
4. ค่าเจ้าหน้าที่บริการตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และวงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
2. ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริการตลอดการเดินทาง 100/บาท/ท่าน/ทริปการเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม


หมายเหตุ
• รายการท่องเที่ยวทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
• หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
• ทางบริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
• การจัดที่นั่งบนรถขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทในการบริหารจัดการ
• เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องดำเนินการจองตามขั้นตอนและวันที่ที่กำหนดเท่านั้น

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
47/3 ตำบล แม่สอด อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก 63110
เบอร์โทร
0918589521
อีเมล

1.โปรแกรม กำลังใจสู่อสม. นครสวรรค์-เขาค้อ 2 วัน 1 คืน

place นครสวรรค์ - เพชรบูรณ์
โดย บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด
คำอธิบายรายการนำเที่ยว
บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21/00859 มีความยินดีที่จะบริการทุกท่านในโปรแกรมเขาค้อ 2 วัน 1 คืน สัมผัสกับธรรมชาติ ชมวิวทิวทัศน์บนเขาค้อ ชมทุ่งกังหันลม อนุสรณ์สถานเขาค้อ นมัสการวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว กราบองค์พระพุทธชินราช ชิมและช๊อปของฝากจากเขาค้อ ที่พักสไตล์รีสอร์ทบนเขาค้อ อาหาร 3 มื้อ พร้อมเจ้าหน้าที่บริการอย่างเป็นกันเองตลอดทริป
รายละเอียดการเดินทาง
07.30 นัดพบกัน ณ จุดนัดหมาย

นัดพบกัน ณ จุดนัดหมาย..................................................................

08.00 ออกเดินทางสู่ เขาค้อ

ออกเดินทางสู่ เขาค้อ เมืองแห่งสายหมอก

10.00 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ

นมัสการ พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ "วัดใหญ่" เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะสถานที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย

12.30 รับประทานอาหารกลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเขาค้อ (มื้อที่1)

14.00 วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

เยี่ยมชมและนมัสการพระเจ้า 5 พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

15.30 The Piney Bistro Café

แวะจิบกาแฟยามบ่าย ชมวิวมุมสูงบนยอดเขากับร้านกาแฟชื่อดังของเขาค้อ “The Piney Bistro Café (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มในโปรแกรม)

17.00 บ้านภูไดมอนด์รีสอร์ท

เช็คอินเข้าสู่ที่พักสไตล์รีสอร์ทบนเขาค้อหรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนภายในรีสอร์ท

18.30 รับประทานอาหารเย็นภายในรีสอร์ท

รับประทานอาหารเย็นเมนูปิ้งย่าง กับบรรยากาศภูเขาและหมอกขาวภายในรีสอร์ท(มื้อที่2) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 บ้านภูไดมอนด์รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า พร้อมชมวิวทะเลหมอกบริเวณหน้าที่พัก (มื้อที่3)

08.30 อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ ฐานอิทธิ

เดินทางสู่อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ ฐานอิทธิ (ไม่รวมค่าบำรุงสถานที่ 10 บาท)

10.30 ทุ่งกังหันเขาค้อ

แวะถ่ายรูปกับทุ่งกังหันเขาค้อ และแวะซื้อของฝากจากเขาค้อ

12.30 จังหวัดพิษณุโลก

รับประทานอาหารเที่ยง(มื้ออิสระ)

14.00 เขาสมอแครง

นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ เขาสมอแครง

18.00 จังหวัดนครสวรรค์

เดินทางถึง.............................................โดยสวัสดิภาพ

ปิด x
บริษัท : บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด
โทร : 0918589521
อีเมล : [email protected]

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว