เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้รวมค่าบริการ
1. รถบัสปรับอากาศชั้นเดียวจํานวนผู้โดยสารสูงสุด 40 ที่นั่ง/คัน และนำเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน/ห้อง ที่ โรงแรมน่าน เทรชเชอร์ (หรือเทียบเท่า)
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าน้ําดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 3 ขวด/ท่าน/ทริป
5. ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
6. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท)

อัตรานี้ไม่รวมค่าบริการ
1. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ อาทิ อาหารมื้อเที่ยงทั้ง 2 มื้อ และอาหารมื้อเย็นที่ถนนคนเดิน เป็นต้น
2. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ
การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
409/151 หมู่บ้าน 3 ซอย- ถนน- ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
เบอร์โทร
0813826689
อีเมล

.”09. หนาวนี้ มากระซิบรัก ณ น่าน”

place พิษณุโลก - น่าน
โดย เอวี ฮอลิเดย์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส
คำอธิบายรายการนำเที่ยว
เที่ยวอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชิมอาหารท้องถิ่นและกาแฟพื้นเมือง นั่งรถรางชมเมืองเก่า ไหว้พระ ๙ วัด ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
รายละเอียดการเดินทาง
00:00 น. สแกนเช็คอินที่จุดนัดพบ ปั๊ม ปตท. จ.พิษณุโลก

05:00 น. อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จุดชมวิว “ดอยเสมอดาว” และ “ผาหัวสิงห์” “

07:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ “ดอยผาชู้”

08:00 น. เสาดินนาน้อยและคอกเสือ

10:00 น. เดินทางจาก อ.นาน้อย ไป อ.เมืองน่าน

12:00 น. รับประอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองที่ “ร้านเฮือนฮ่อม” (ค่าอาหารไม่รวมในรายการนำเที่ยว)

14:00 น. เช็คอิน โรงแรม “น่านเทรชเชอร์” (หรือเที่ยบเท่า)

17:00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์รับประทานอาหารเย็นที่ “ร้านสุริยา การ์เด้น”

21:00 น. กลับที่พัก ราตรีสวัสดิ์

07:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม, เช็คเอ้าท์

09:00 น. วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

11:00 น. ชิมกาแฟน่านที่ “ เฮือนฮังต่อ” รับประทานอาหารกลางวันที่ “ครัวเมนูปลา” (ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมอยู่ในรายการนำเที่ยว)

13:00 น. หออัตลักษณ์นครน่าน

13:30 น. นั่งรถรางชมเมืองเก่า ไหว้พระ ๙ วัด

16:30 น. ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ที่กาด “ข่วงเมืองน่าน”

19:00 น. สิ้นสุดรายการนำเที่ยว ออกเดินทางจากจังหวัดน่าน

24:00 น. เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ

ปิด x
บริษัท : เอวี ฮอลิเดย์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส
โทร : 0813826689
อีเมล : [email protected]

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว