เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้รวมค่าบริการ
1. รถบัสปรับอากาศชั้นเดียว จำนวนผู้โดยสารสูงสุด 40 ที่นั่ง/คัน และรายการนำเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-4 ท่าน คือ โฮมสเตย์ เฮือนอ่องต่อง (หรือเทียบเท่า)
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (มื้อเช้า วันที่ 1 และ วันที่ 2, มื้อกลางวันบนเรือ)
4. ค่าน้ำดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 2 ขวด/ท่าน/ทริป
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่ารถขึ้นจุดชมวิว
6. มัคคุเทศก์นำเที่ยวอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท)

อัตรานี้ไม่รวมค่าบริการ
1. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ อาทิ อาหารมื้อเย็นที่ถนนคนเดิน และมื้อกลางวันที่แก่งคุดคู้ และระหว่างการเดินทางไป-กลับ เป็นต้น
2. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าน้ำแข็ง ค่าซอฟท์ดริ้งค์ ในมื้อต่าง ๆ การนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
409/151 หมู่บ้าน 3 ซอย- ถนน- ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
เบอร์โทร
0813826689
อีเมล

.”10. เชียงคาน จ.เลย”

place ขอนแก่น - เลย
โดย เอวี ฮอลิเดย์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส
คำอธิบายรายการนำเที่ยว
เที่ยวสกายวอล์ค ณ เชียงคาน, ล่องเรือชมแม่น้ำโขง, ถ่ายรูปกับโคมไฟสวย ๆ ที่หมู่บ้านไทดำ, ชมทะเลหมอกบนยอดดอยภูทอก, เที่ยวแก่งคุดคู้และวัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
รายละเอียดการเดินทาง
08:00 น. รับประทานอาหารเช้า

09:00 น. เที่ยวชม “สกายวอล์ค ณ เชียงคาน”

11:00 น. ล่องเรือชมแม่น้ำโขง พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

13:00 น. เช็คอินโฮมสเตย์ ใกล้ถนนคนเดินเชียงคาน

17:00 น. ศูนย์วัฒนธรรมหมู่บ้านไทดำ

19:00 น. ถนนคนเดินเชียงคาน (อาหารเย็นตามอัธยาศัย)

21:00 น. กลับที่พัก ... ราตรีสวัสดิ์

05:30 น. ตักบาตรข้าวเหนียว (กิจกรรมเสริม)

06:00 น. จุดชมวิวทะเลหมอก ณ “ภูทอก”

08:00 น. อาหารเช้าที่ภูทอก

09:00 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามสบาย

11:00 น. เช็คเอ้าท์ อาหารกลางวันที่แก่งคุดคู้ (ตามอัธยาศัย)

13:00 น. วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน

15:00 น. ออกเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

ปิด x
บริษัท : เอวี ฮอลิเดย์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส
โทร : 0813826689
อีเมล : [email protected]

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว